Adisa Active Agency

ให้บริการเดินทางครบวงจร แก่ลูกค้า Corporate
อย่างเหนือความคาดหมาย
โดย Ticket Expert ที่รอบรู้และมี Service Mind อย่างจริงจัง

เอดิซ่า ฯ จัดทีมงาน Ticket Expert
ให้ลูกค้าติดต่อนอกเวลาทำการ
ลูกค้าติดต่อได้ จองตั๋ว เลื่อนเดินทาง
ช่วยให้การเดินทาง สำเร็จอย่างไร้รอยต่อ

ลูกค้าต้องเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับ ซานฟรานซิสโก เป็นหลัก
ด้วย Time Zone ที่ต่างกัน 14 ชั่วโมง
กลางวันที่โน่น แต่กลางคืนเมืองไทย
การจัดสรรเวลางานพิเศษ
บริการแก่ลูกค้าของเราเสมอ

ทีม Ticket Expert มีประสบการณ์ และความรอบรู้
คัดเลือกสายการบินที่มีโปรโมชั่น ราคาถูก
เปลี่ยนจากสายการบินที่บินตรง เป็น สายการบินแบบต่อเครื่อง
ทั้งนี้ ขึ้นกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

ฝ่ายบัญชีของเอดิซ่า ตรวจสอบยอดชำระให้ลูกค้าเสมออย่างถูกต้องเสมอ
มีหลายๆกรณี ที่เกิดความสับสนที่ลูกค้าจ่ายเงินซ้ำกัน 2 ครั้ง
หากเอดิซ่าพบ จะแจ้งให้ลูกค้าตรวจสอบ และคืนเงินอย่างรวดเร็ว

เอดิซ่า ฯ ทำ Refund Report ทุกๆ 7 วันทำการ
ทวงถามกับสายการบินหากล่าช้า
และออกเช็คคืนลูกค้าทันที

เมื่อลูกค้าต้องเดินทางเร่งด่วน การขอวีซ่าเอกสารต้องไม่พลาด
จะประสานงาน จัดเตรียมเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ประสานกับทีมรับ-ส่ง ให้รับเอกสารและยื่นได้ทัน
รับวีซ่าทันและส่งทันนัดหมาย เดินทางได้โดยไม่สะดุด

การทำประกันการเดินทางเหมาเป็นรายปี สะดวกแต่แพง
การทำประกันการเดินทางเป็นรายครั้งๆ
จะช่วยลูกค้าประหยัดเงินได้

มีงาน Event ใหญ่ๆ หรือ งานแถลงข่าวสำคัญๆ ทริปตามต่างจังหวัดอยู่เสมอๆ
มีผู้บริหารและทีมงาน กับคณะสื่อมวลชนมากมายคณะใหญ่ร่วมร้อยคน
เอดิซ่าฯ จัดเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ ในการประสานงาน
เพื่อจอง และจัดที่นั่งกรุ๊ปใหญ่ หรือบางทีก็เหมาลำ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เปลี่ยนชื่อคนเดินทางกะทันหัน
เพิ่ม หรือ ลดจำนวนคนดินทาง จนวันสุดท้าย
รวมทั้งจัดรถรับส่ง จากสนามบินไปจุดหมายที่ต้องการ

ทีมงานวีซ่ามีเคล็ดลับ
ที่ช่วยให้ลูกค้าได้วีซ่าเชงเก้น (บางประเทศ ) ปรับจาก Single เป็น Multiple
ทั้งนี้ขึ้นกับ คุณสมบัติของผู้สมัคร และประเภทวีซ่าเป็นหลักด้วย

เอดิซ่า จะพิจารณายอดซื้อ ลูกค้าในส่วน Corporate เป็นหลัก
และนำเสนอโปรแกรม Corporate 3 Parties
ร่วมกันระหว่างลูกค้า สายการบิน และเอดิซ่า
ที่ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ลูกค้า
( ขึ้นกับเงื่อนไข และ ข้อตกลง แต่ละสายการบิน )

Ticket Expert ของเอดิซ่า ทำ Key Customer Profile
สำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ พนักงานที่บินบ่อยๆ
เช่น เลือกที่นั่งที่ถูกใจ จองประเภทอาหารที่ต้องการ
ใส่เลขสมาชิกสายการบินของผู้เดินทาง ฯลฯ

บริษัทฯ สรุปและจัดส่ง Report ให้ Key Account แยกประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าตั๋วเครื่องบิน ( แยกสายการบินระหว่าง สายการบินปกติ กับ Low Cost )
ค่าวีซ่า ค่าที่พัก เป็นประจำทุกเดือน